Integritetspolicy

Företaget Key Control Sweden respekterar din personliga integritet och ser till att du kan känna dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss.

Nedan hittar du information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, för vilka ändamål, den rättsliga grunden för behandlingen, hur länge uppgiften sparas, dina rättigheter m.m.

Vilka typer av uppgifter behandlar vi och hur samlar vi in dem?

Kunduppgifter: Är uppgifter om dig, t ex namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Vi samlar in uppgifter på olika sätt:

  • Genom dina kontakter med oss t ex när du ingår avtal med oss eller när du är i kontakt med vår kundservice.
  • Genom att använda cookies på vår webbplats.

I och med att du som kund lämnar dina uppgifter till Key Control Sweden ger du ditt medgivande till att Key Control Sweden registrerar och disponerar över den samlade köpinformationen samt behandlar de angivna personuppgifterna för ovanstående ändamål.

Vad vi använder dina uppgifter till

För att vår behandling av dina personuppgifter ska ha en rättslig grund och vara laglig krävs det att den är nödvändig. Vi använder personuppgifterna för att fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra en för företagets rättsliga förpliktelse.

Behandlingen av dina personuppgifter får också göras efter att du lämnat samtycke, ett samtycke lämnas separat och du kan alltid återkalla det genom att kontakta oss, samt efter en intresseavvägning där företagets intresse av att utföra en behandling av uppgifter vägs mot ditt intresse av integritetsskydd.

Nedan hittar du information om för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund. Tiden som vi sparar dina personuppgifter varierar utifrån vad uppgifterna behövs till. Vi sparar aldrig uppgifter längre än vi behöver för aktuella ändamål.

Tillhandahålla och fullgöra avtal

Vi behandlar kunduppgifter för att kunna fullgöra avtal och tillvarata våra rättigheter enligt avtalet. Vi behöver exempelvis kunna identifiera dig som kund, hantera dina beställningar, hantera dina fakturor och betalningar för produkten och tjänster, registervård, felsöka och åtgärda fel, hantera synpunkter och reklamationer av produkter och tjänster

Rättslig grund: fullgörande av avtal, rättslig förpliktelse.

Tillhandahålla och förbättra service till våra kunder

Vi behandlar dina kunduppgifter, såsom att vi hanterar din ärendehistorik, för att tillhandahålla kundservice.
Rättslig grund: fullgörande av avtal.

Fullgöra skyldighet enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer och för att kunna tillvarata våra intressen

Vi behandlar dina kunduppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt lag eller annan författning, myndighetsföreskrift, beslut, begäran eller riktlinjer, exempelvis sparar vi underlag i enlighet med bokföringslagen och lagen om elektronisk dokumentation.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Som en del av bokföringsunderlag och för att kunna erbjuda dig som kund en god service för ev. framtida underhåll och service spar vi dina uppgifter i upp till 10 år.

Cookies

Key Control Sweden använder cookies för att förbättra din användarupplevelse och för att ge dig som besökare tillgång till viss funktionalitet. Våra cookies sparar inte information såsom namn och personuppgifter.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som sparas på din dator av webbplatsen du besöker. Cookies gör det möjligt att t ex:

  • Skapa personliga erbjudanden
  • Få information hur besökare integrerar med webbplatsen
  • Komma ihåg vad som finns i kundvagnen
  • Möjliggöra olika tjänster och funktioner

Till vem lämnar vi ut dina uppgifter?

Till underleverantörer (i huvudsak våra montörer) som behandlar uppgifter för vår räkning. Dessa har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med oss vilket betyder att de följer samma lag.

Dina rättigheter

I enlighet med gällande lagstiftning har du ett antal rättigheter som innebär att du kan få information om och kontroll över dina egna personuppgifter.

  • Du har rätt till en rättelse av felaktiga personuppgifter.
  • Du har rätt att begära ut de uppgifter vi har lagrat om dig.
  • Du har rätt att vända dig till oss för att begära dina personuppgifter raderade. I vissa fall kan vi dock inte tillmötesgå en begäran om radering t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att spara uppgifterna.
  • Inom en månad har du rätt att få uppgifterna till dig och eller få dom raderade.

Om din begäran är uppenbart ogrundad eller orimlig får vi antingen ta ut en avgift eller välja att inte tillmötesgå din begäran.

Ändringar

Eventuella ändringar i denna policy kommer att meddelas på vår webbplats. Denna är giltig fr o m 2021-02-25 tillsvidare.

Kontaktuppgifter

Om du har frågor eller vill utöva dina rättigheter, t ex återkalla ditt samtycke, kontakta vår kundservice på 010-788 87 70